Eğitim Felsefesi ve Sosyolojisi Dergisi
Abbreviation: JEPS | ISSN (Online): 2757-7600 | DOI: 10.29329/jeps

Cilt 3 Sayı 1 (Aralık 2022)

Sayı Bilgileri

Sayı Bilgileri | Eğitim Felsefesi ve Sosyolojisi Dergisi Cil. 3 (1)
Issue Information

ss. i - vi   |  DOI: 10.29329/jeps.2022.507

Özet

Anahtar Kelimeler:

Orjinal Araştırma Makaleleri

Orjinal Araştırma Makalesi | Eğitim Felsefesi ve Sosyolojisi Dergisi Cil. 3 (1)
Öğretmen Adaylarının Mükemmeliyetçilik Düzeylerinin Reddedilme Duyarlılığı ve Öznel İyi Oluş Düzeylerine Göre İncelenmesi

Melda Meliha Erbaş & Tevfik Fikret Karahan

ss. 1 - 16   |  DOI: 10.29329/jeps.2022.507.1

Özet

Bu çalışmada öğretmen adaylarının mükemmeliyetçilik eğilimlerinin; reddedilme duyarlılığı ve öznel iyi oluş düzeylerine göre değişip değişmediği incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini 1009 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Elde edilen bulgular öğretmen adaylarında reddedilme duyarlılığının mükemmeliyetçilik ile olumlu, öznel iyi oluş ile olumsuz yönde anlamlı bir ilişkiye sahip olduğunu göstermektedir. Mükemmeliyetçilik ve öznel iyi oluş değişkenleri arasındaysa olumsuz bir ilişki bulunmaktadır. Öğretmen adaylarında öznel iyi oluş düzeyi yükseldikçe mükemmeliyetçiliğin alt boyutlarından düzen ve tertip eğiliminin güçlendiği, davranışlardan duyulan şüphenin ve hatalara karşı ilginin azaldığı saptanmıştır. Anne-babadan yönelen eleştiri ve beklentiler arttıkça öznel iyi oluş düzeyinin düştüğü belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının öznel iyi oluş düzeylerine göre, kişisel standart özelliklerinin farklılaşmadığı saptanmamıştır. Reddedilme duyarlılığı düzeyi yükseldikçe davranışlardan duyulan şüphe, kişisel standartlar ve hatalara duyulan aşırı ilgi de artmaktadır. Anne-babadan yönelen eleştiri ve beklentiler arttıkça reddedilme duyarlılığının da arttığı belirlenmiştir. Reddedilme duyarlılığı düzeylerine göre öğretmen adaylarının düzen-tertip düzeylerinin farklılaşmadığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mükemmeliyetçilik, Öznel Iyi Oluş, Reddedilme Duyarlılığı, Öğretmen Adayı

Orjinal Araştırma Makalesi | Eğitim Felsefesi ve Sosyolojisi Dergisi Cil. 3 (1)
Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Değerler Bakımından İncelenmesi

Nalan Altay

ss. 17 - 26   |  DOI: 10.29329/jeps.2022.507.2

Özet

Eğitim-öğretim süreci içinde kazandığımız değerlerin hem ilerdeki davranışlarımızı şekillendirmede hem de okul ortamında öğrenciler arasında sorun oluşturabilecek durumların ortaya çıkmasını önlemede etkili olduğu düşünülmektedir. Değerler yaşam boyu karşılaşabileceğimiz sorunlara yönelik sağlıklı çözümler geliştirmemizi sağlar. Değerler iyi, güzel ve doğru olarak kabul ettiğimiz davranış ve tutumlardır. Sosyal Bilgiler Öğretim Programında öğrencilere kazandırılması amaçlanan değerler, her bir sınıf düzeyi için kazanımlar ve kazanım açıklamaları olarak öğrenme alanı düzeyinde belirtilmiştir. Programda belirtilen değerlerin ders kitaplarına dağılımının konu edinen bu çalışma nitel araştırma yöntemi ile hazırlanmıştır. Durum çalışması şeklinde desenlenen araştırmada 5., 6., 7. sınıf ders kitaplarından birer adet seçilmiştir. Seçilen kitaplar betimsel analiz yöntemi ile analiz edilerek, içeriklerinde yer alan değerler bakımından incelenmiştir.

Araştırmacı sosyal bilgiler dersi öğretim programında yer alan değerlere ilişkin bir tablo hazırlamıştır. Ders kitaplarında bu değerler belirlenmiş ve sayısallaştırılmıştır. Ders kitaplarına değerlerin dağılımı hem sınıf seviyesi bakımından hem de öğrenme alanı bakımından ortaya konmuştur. Vatanseverlik, duyarlılık, dayanışma değerleri en sık işlenen değerler olarak bulunmuş; değerlerin ders kitaplarında dengeli dağılmadığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler, Ders Kitapları, Değerler