Eğitim Felsefesi ve Sosyolojisi Dergisi
Abbreviation: JEPS | ISSN (Online): 2757-7600 | DOI: 10.29329/jeps

Orjinal Araştırma Makalesi    |    Açık Erişim
Eğitim Felsefesi ve Sosyolojisi Dergisi 2020, Cil. 1(1) 35-53

2010 ve 2020 Yılları Arasında Kültürel Sermaye ile İlgili Tamamlanmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

Ahmet Ateş

ss. 35 - 53   |  DOI: https://doi.org/10.29329/jeps.2020.284.3

Yayın tarihi: Ocak 19, 2021  |   Okunma Sayısı: 199  |  İndirilme Sayısı: 357


Özet

Bu çalışmanın amacı 2010 ve 2020 tarihleri arasında kültürel sermaye ile ilgili tamamlanmış lisansüstü tezlerin incelenmesidir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden birisi olan doküman analizi kullanılmıştır. Araştırma amacı doğrultusunda YÖK-Tez’de “Kültürel Sermaye” anahtar kelimesi kullanılarak 22 yüksek lisans ve 11 doktora olmak üzere toplamda 33 tez elde edilmiş ve tamamı incelenmiştir. Çalışma doğrultusunda tezler türlerine, kullanılan yöntemlere, çalışılan örneklem gruplarına, veri toplama tekniklerine; tez türlerine göre de örneklem dağılımlarına, örneklem sayılarına, yöntemlerine, veri toplama tekniklerine ve konu alanlarına göre sınıflandırılarak incelenmiştir. İncelenen 33 tez arasından 18 tezde en çok nitel yöntem kullanılmıştır. Bunun nedeni araştırmacıların, araştırılan konunun sosyolojik bir terim olmasından dolayı, özellikleri gereği en kapsamlı ve en geçerli verilere nitel yöntem ile ulaşılabileceği inancını taşıyor olması olabilir. Ayrıca incelenen 33 tez arasından 22 tezde en çok çalışılan grup yetişkinlerdir. Bunun nedeninin araştırmacıların, yetişkinleri belirli bir ekonomik sermayeye sahip ve dolayısıyla kültürel sermaye harcamaları için gerekli ekonomik özgürlüğü elinde bulunduran bir grup olarak görmesi olduğu düşünülebilir. Bu da beraberinde, yetişkinlerin kültürel sermaye pratiklerinin oturmuş olduğu düşüncesini getirmiş olabilir. Tezlerde sayıca az kullanılan karma yöntemin sayısının artması gerektiği, çünkü bu yolla nicel verilerden elde edilen sonuçların nitel verilerle desteklenip daha derinlemesine bir sonuca gidilmesinin çalışılan konuyu daha anlaşılır bir hale getireceği düşünülmektedir. Çalışma grubunun yetişkinler dışında farklı gruplarla çalışılması, kültürel sermaye pratiklerinin anlaşılmasında daha etkili olabilir.

Anahtar Kelimeler: Kültürel Sermaye, Pierre Bourdieu, Doküman İnceleme, Lisans üstü Tezler


Bu makaleye nasıl atıf yapılır

APA 6th edition
Ates, A. (2020). 2010 ve 2020 Yılları Arasında Kültürel Sermaye ile İlgili Tamamlanmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi . Eğitim Felsefesi ve Sosyolojisi Dergisi, 1(1), 35-53. doi: 10.29329/jeps.2020.284.3

Harvard
Ates, A. (2020). 2010 ve 2020 Yılları Arasında Kültürel Sermaye ile İlgili Tamamlanmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi . Eğitim Felsefesi ve Sosyolojisi Dergisi, 1(1), pp. 35-53.

Chicago 16th edition
Ates, Ahmet (2020). "2010 ve 2020 Yılları Arasında Kültürel Sermaye ile İlgili Tamamlanmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi ". Eğitim Felsefesi ve Sosyolojisi Dergisi 1 (1):35-53. doi:10.29329/jeps.2020.284.3.

Kaynakça
 1. Andersen, I. G., & Jæger, M. M. (2015). Cultural Capital İn Context: Heterogeneous Returns to Cultural Capital Across Schooling Environments. Social Science Research, 50, 177-188. [Google Scholar]
 2. Arıkan, A. (2019). Kültürel Sermaye Bağlamında Club Müziği: İzmir 1888 Örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Müzik Bilimleri Anabilim Dalı, İzmir. [Google Scholar]
 3. Aslan Altun, E. (2019). Kültürel Sermaye ve Sınıf İçi Farklılaşma: Orta Sınıfların Kültürel Sermaye Yatırımı Olarak Özel Okul Tercihleri. (Yayımlanmamış Doktora Tezi) Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kamu Yönetimi Programı, İzmir. [Google Scholar]
 4. Bourdieu P (1986) The Forms Of Capital. In: Richardson J (ed.) Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. New York: Greenwood Press, pp. 241–258. [Google Scholar]
 5. Dumais, S. A. (2006). Early Childhood Cultural Capital, Parental Habitus, and Teachers’ Perceptions. Poetics, 34(2), 83-107. [Google Scholar]
 6. Erdoğan, U. (2018). Ekonomik ve Kültürel Sermaye Bağlamında Sosyal Sınıfların Farklılaşması: Ankara Örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı, Ankara. [Google Scholar]
 7. Goldthorpe, J. H. (2007). “Cultural Capital": Some Critical Observations. Sociologica, 1(2), 1-23. [Google Scholar]
 8. Güler Kiremitçi, C. (2020). Yeni Orta Sınıf Ve Kültürel Sermaye Ekseninde Mekânın Dönüşümü: Kadıköy Tarihi Çarşı ve Moda Örnekleri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yerel Yönetimler Anabilim Dalı  Küresel Şehirler Ve İstanbul Araştırmaları Bilim Dalı, İstanbul. [Google Scholar]
 9. Hakka Lodrik, S. (2013). Ekonomik ve Kültürel Sermaye Sahibi Sınıfın 1980-2000 Arası Tüketim Pratikleri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kültürel İncelemeler Yüksek Lisans Programı, İstanbul. [Google Scholar]
 10. Holt, D. B. (1998). Does Cultural Capital Structure American Consumption?. Journal of Consumer Research, 25(1), 1-25. [Google Scholar]
 11. Karasar, N. (2018 Bilimsel Araştırma Yöntemleri: Kavramlar İlkeler Teknikler, Ankara: Nobel. [Google Scholar]
 12. Lamont, M., & Lareau, A. (1988). Cultural Capital: Allusions, Gaps and Glissandos İn Recent Theoretical Developments. Sociological Theory, 153-168. [Google Scholar]
 13. Moore, R. (2014), Capital, M. J. Grenfell İçinde, Pierre Bourdieu: Key Concepts (s. 101-117), Trowbridge: Acumen. [Google Scholar]
 14. Nicolaescu, C. (2010). Bourdieu–Habitus, Symbolic Violence, The Gift: “You Give Me/İ Give You” Principle. Euromentor Journal-Studies About Education, (03), 122-131. [Google Scholar]
 15. Özen, F. (2017). İstanbul’da Caz Müziği Arzı ve Kültürel Sermaye İlişkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü [Google Scholar]
 16. Sosyoloji Anabilim Dalı Genel Sosyoloji Ve Metodoloji Programı, İstanbul. [Google Scholar]
 17. Palabıyık, A. (2011). Pierre Bourdieu Sosyolojisinde “Habitus”, “Sermaye” ve “Alan” Üzerine. Liberal Düşünce Dergisi, (62), 1-21. [Google Scholar]
 18. Reay, D. (2004). Education and Cultural Capital: The İmplications of Changing Trends İn Education Policies. Cultural Trends, 13(2), 73-86. [Google Scholar]
 19. Sullivan, A. (2002). Bourdieu And Education: How Useful İs Bourdieu's Theory For Researchers?.  Netherlands Journal Of Social Sciences, 38(2), 144-166. [Google Scholar]
 20. Vryonides, M. (2007). Social and Cultural Capital İn Educational Research: Issues of Operationalisation And Measurement. British Educational Research Journal, 33(6), 867-885. [Google Scholar]
 21. Wacquant, L. (1998). Pierre Bourdieu. In Key Sociological Thinkers (S. 215-229). Palgrave, London. [Google Scholar]
 22. Yanıklar, C. (2010). Kültürel Sermaye, Eğitim Ve Toplumsal Tabakalaşma: Pıerre Bourdıeu’nün Yeniden Üretim Kuramına Eleştirel Bir Bakış. Sosyoloji Dergisi, (22), 121-138. [Google Scholar]
 23. Yarcı, S. (2011). Pierre Bourdieu’da Sosyal Sermaye Kavramı. Akademik İncelemeler Dergisi, 6(1), 125-135. [Google Scholar]
 24. Yıldırım, A., Şimşek, H. (2018), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]
 25. Ziyanoğlu, Özlem. (2019). Orta Sınıf Ailelerin Kültürel Sermaye Aktarımlarının Sosyolojik İncelemesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Ana Bilim Dalı, Sivas.  [Google Scholar]