Eğitim Felsefesi ve Sosyolojisi Dergisi
Abbreviation: JEPS | ISSN (Online): 2757-7600 | DOI: 10.29329/jeps

Orjinal Araştırma Makalesi    |    Açık Erişim
Eğitim Felsefesi ve Sosyolojisi Dergisi 2020, Cil. 1(1) 54-66

Türkçe Yazılı Medyada Reklam Dili ve Reklam Metinlerinin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanımı

Volkan Aydın & Yusuf Avcı

ss. 54 - 66   |  DOI: https://doi.org/10.29329/jeps.2020.284.4

Yayın tarihi: Ocak 19, 2021  |   Okunma Sayısı: 170  |  İndirilme Sayısı: 376


Özet

Bu araştırmanın amacı Türkçe yazılı medyada reklam metinlerinin dil özelliklerini incelemek ve reklam metinlerinin yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında kullanılmasına yönelik etkinlik örnekleri sunmaktır. Nitel bir çalışma olan bu çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Türkçe yazılı medyada (Dergi, gazete, aylık bültenler vb.) yer alan reklam metinleri oluştururken örneklemini son beş yılda Türkçe yazılı medyada yayımlanmış dergi, gazete ve bültenlerden amaçlı örneklem yoluyla seçilerek alınan üç yüz altmış sekiz reklam metni oluşturmuştur. Örneklem olarak seçilen reklam metinlerinin; kozmetik, spor, bankacılık, otomobil, gıda ürünleri ve inşaat sektörü gibi farklı alanlardan elde edilmesi konusunda hassasiyet gösterilmiştir.  Çalışmanın ilk bölümünde reklam alanı ile ilgili tanımlara, reklamcılığın dünyada ve ülkemizdeki tarihine, reklamların türlerine, reklam araçlarına, reklamların kültür ve retorikle ilişkisine ve reklam alanı ile ilgili diğer bilgilere yer verilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde ise araştırmanın örneklemini oluşturan reklam metinleri, dil özellikleri bakımından incelenmiştir. Çalışmanın üçüncü ve son bölümüne ise reklam metinlerinin yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında neden kullanılması gerektiği konusunda bilgi verilerek başlanmış devamında on üç tane etkinlik örneğine yer verilmiştir. Etkinlik örnekleri verilirken Avrupa Dil Portfolyosu’nun içerdiği dil becerileri gözetilmiştir.  Araştırma boyunca yapılan incelemelerde, reklam metinlerinin sıradan düz yazılardan çok şiirsel bir dile sahip, retorik unsurlar barındıran metinler olduğu görülmüştür. Bu durum reklam metinlerini sıradan metinler olmaktan çıkararak edebi bir dile sahip olan metinlere yaklaştırmaktadır. Aynı zamanda reklam metinlerinin dikkat çekmek, ikna etmek ve akılda kalıcı olmak gibi kaygılarla oluşturulmuş olması da bu metinlerin ders ortamında özgün birer materyal olarak kullanılmasının önünü açmaktadır. Reklam metinleri yoluyla yapılan etkinliklerde öğrenicinin dikkatini çekmek kolay olacak, öğrenici tarafından bu etkinlikler zevkle yapılacak, öğrenilen bilgiler daha kalıcı olacaktır. Bu sebeple çalışmanın son bölümünde reklam metinlerinden nasıl yararlanılabileceği konusunda fikir vermek adına on üç etkinliğe yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Türkçe yazılı medya, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, reklamlar, özgün metinler, yabancı dil etkinlikleri


Bu makaleye nasıl atıf yapılır

APA 6th edition
Aydin, V. & Avci, Y. (2020). Türkçe Yazılı Medyada Reklam Dili ve Reklam Metinlerinin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanımı . Eğitim Felsefesi ve Sosyolojisi Dergisi, 1(1), 54-66. doi: 10.29329/jeps.2020.284.4

Harvard
Aydin, V. and Avci, Y. (2020). Türkçe Yazılı Medyada Reklam Dili ve Reklam Metinlerinin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanımı . Eğitim Felsefesi ve Sosyolojisi Dergisi, 1(1), pp. 54-66.

Chicago 16th edition
Aydin, Volkan and Yusuf Avci (2020). "Türkçe Yazılı Medyada Reklam Dili ve Reklam Metinlerinin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanımı ". Eğitim Felsefesi ve Sosyolojisi Dergisi 1 (1):54-66. doi:10.29329/jeps.2020.284.4.

Kaynakça
 1. Akpınar, B. (2004). Konuşulan otantik bir dil kaynağı olarak televizyon reklamlarının yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılması. Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 198-211. [Google Scholar]
 2. Aydın, H. (2011). Dilde en az çaba ilkesi üzerine. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, Cilt 1 (1): 1-6, ss.5. [Google Scholar]
 3. Banguoğlu,  T. (2015). Türkçenin grameri. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. [Google Scholar]
 4. Barokas, S. (2011). Reklam ve retorik. İstanbul: Derin Yayınları. [Google Scholar]
 5. Batı, U. (2016). Reklamın dili. İstanbul: Alfa Yayınevi. [Google Scholar]
 6. Büyüköztürk, Ş. Çakmak Kılıç, E. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 7. Çınar, B. Karahan, L. (2008). Reklam dilinde kullanılan edebi sanatlar. Turkish Studies, 4(8), ss. 892. [Google Scholar]
 8. Darıcı, E. (2012). Türkiye Türkçesinin söz varlığında yer alan kalıplaşmış sözlerin politik söylemdeki yeri. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 9. Eker, S. (2006). Çağdaş Türk dili. Ankara: Grafiker Yayınları. [Google Scholar]
 10. Elden, M. (2005). Glokal reklam kampanyalarında yaratıcılığın önemi. Bilig, 32, 65-82. [Google Scholar]
 11. Ergin, M. (2013). Türk dil bilgisi. İstanbul: Bayrak Yayınları. [Google Scholar]
 12. Ergin, M. (2016). Üniversiteler için Türk dili. İstanbul: Bayrak Yayınları. [Google Scholar]
 13. Gencan, T. N. (2007). Dil bilgisi. Ankara: Tek Ağaç Eylül Yayınları. [Google Scholar]
 14. Hacıeminoğlu, N. (2015). Türk dilinde edatlar. İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayınları. [Google Scholar]
 15. Hatipoğlu, V. (1981). Türkçenin ekleri. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. [Google Scholar]
 16. Karahan, L. (2017). Türkçede söz dizimi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayıncılık. [Google Scholar]
 17. Korkmaz, Z. (2017). Türkiye Türkçesi grameri şekil bilgisi. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. [Google Scholar]
 18. Korkmaz, Z. (2017). Dil bilgisi terimleri sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. [Google Scholar]
 19. Ökten, C. E. Sauner, M. H. (2015). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde resimli metin okumaları. Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Türkçe Araştırmaları Dergisi,  2, 65-79. [Google Scholar]
 20. Ghaffari, R. (2017). Yabancılara Türkçe öğretiminde gazete metinlerinin kullanımı. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları ve İncelemeleri Dergisi, 2(1), 35-48. [Google Scholar]
 21. Şensoy, F. (2006). Medya ve iletişim yoluyla Türkçeye girmiş sözcükler. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 42. [Google Scholar]
 22. Yastı, M. (2007). Türkçe deyimlerde geçen ikilemelerin ses ve deyim özellikleri. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 21, 32-50. [Google Scholar]
 23. Yenen, Y. (2010). Aşık Veysel’in şiirlerinde ikilemeler. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 59-60. [Google Scholar]
 24. Yıldırım, A. Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştıma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi. [Google Scholar]
 25. http://www.academia.edu/4918092/D%C3%BCnyada_ve_T%C3%BCrkiye_de_Reklam%C4%B1n_Tarih%C3%A7esi (27.10.2017 tarihinde, saat 21.43’te alınmıştır.) [Google Scholar]
 26. http://edebiyatforum.com/index.php/component/jootags/fiillerde%20kip%20kaymas%C4%B1.html (15.11.2017 tarihinde, saat 20.10’da alınmıştır.) [Google Scholar]
 27. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5a3a4e50516643.22344054 (15.09.2017 tarihinde, saat 10.10’da alınmıştır.) [Google Scholar]
 28. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.59cf975c39fd66.49117942    (15.10.2017 tarihinde, saat 09.30’da alınmıştır.”) [Google Scholar]
 29. Reklam Metinlerinin Kaynakçası [Google Scholar]
 30. Beykent Üniversitesi (2014, Temmuz). Sky Life Dergisi, sayı 372, ss.61. [Google Scholar]
 31. Big Tang (2015, Ağustos).Bilim Çocuk Dergisi, sayı 212, ss.39. [Google Scholar]
 32. Diyetkolik.com (2014, Nisan). Pegasus Magazine Dergisi, ss.119 [Google Scholar]
 33. DYO (2015, Aralık). Pegasus Magazine, ss.139. [Google Scholar]
 34. Eroğlu İnşaat (2013, Şubat). Sky Life Dergisi, sayı 355, ss.101. [Google Scholar]
 35. İDO  (2017, Kasım).Sea Life Dergisi, ss.7. [Google Scholar]
 36. İstikbal (2015, Haziran). Derin Tarih, sayı 39, ss.87. [Google Scholar]
 37. İstikbal Mobilya (2015, Haziran). Muscle & Fitness Dergisi, sayı 54, ss.39. [Google Scholar]
 38. Kanyon Park (2015, Ağustos).Bilim Çocuk Dergisi, sayı 212, ss.33. [Google Scholar]
 39. Kuveyt Türk Bankası (2016, Ocak). Derin Tarih, sayı 46, ss.29. [Google Scholar]
 40. Pegasus (2014, Ağustos). Pegasus Magazine Dergisi, ss.81. [Google Scholar]
 41. Pegueot 3008 (2016, Aralık). ÇASİAD Dergisi, ss.50. [Google Scholar]
 42. Renault (2017, 10 Aralık). Posta Gazetesi, ss.11. [Google Scholar]
 43. Renault  (2017, 8 Mart). Hürriyet Gazetesi, ss.6. [Google Scholar]
 44. Pırlanta Göztepe (2015, Aralık). Pegasus Magazine, ss.83. [Google Scholar]
 45. We Baby (2015, Ocak).Evim Dergisi, sayı 107, ss.162. [Google Scholar]